Viza odredbe za državljane Bosne i Hercegovine

Sliku povećati Od 15.12.2010.godine je za državljane Bosne i Hercegovine moguć bezvizni ulazak pod sljedećim uslovima:
Vi ste u posjedu vežeće biometrijske putne isprave (izdaje se u BiH od kraja 2009.godine) kao i sljedeće dokumentacije:

- dokaza o svrsi putovanja (npr. pismeni poziv i/ili kontakt adresa);
- dokaza o tome da raspolažete sa dovoljno finansijskih sredstava (vrijednost za Njemačku 100,-  KM odnosno 50,-  eura za svaki dan boravka) ili važećeg garantnog pisma;
Gore navedena dokumentacija se mora predočiti na osnovu zahtjeva na granici ili prilikom kontrole u zemljama Šengena.
Na cijelom prostoru Šengena je bez vize moguć boravak do 90 dana u pola godine, računajući od dana prvog ulaska. Prekoračenje dozvoljenog boravka može imati za posljedicu dugogodišnju zabranu ulaska u sve zemlje Šengena. Zapošljavanje bez vize nije dozvoljeno.

Willkommen Grenzschild Sliku povećati (© dpa/pa) Za ulazak u svrhu spajanja porodice, zapošljavanja ili studiranja, kao i za sve ostale vidove boravka koji su duži od 90 dana u pola godine, mora se i dalje prije ulaska podnositi zahtjev za vizu u nadležnoj Ambasadi ili nadležnom konzulatu. Podnošenje zahtjeva za dodjelu boravišne dozvole za duži boravak nakon ulaska bez vize, tj. direktno u uredu za strance u Njemačkoj, načelno nije moguće.

Državljanima, koji ne podliježu viznom režimu, se izričito preporučuje zaključivanje putničkog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka. Ovo važi i u slučaju da ste u Vašoj domovini zdravstveno osigurani. Računi za liječničke troškove i bolnički smještaj u Njemačkoj su nekoliko puta veći nego u Bosni i Hercegovini. Onaj ko nema važeće zdravstveno osiguranje mora sam snositi navedene troškove. Državni bosanskohercegovački Zavod za zdravstveno osiguranje u pravilu ne plaća kako liječničke tako ni bolničke troškove u Njemačkoj, osim ako liječenje nije unaprijed odobreno. Također se ne preuzimaju ni troškovi za vraćanje u domovinu. Stoga se izričito preporučuje dodatno putničko zdravstveno osiguranje, kako bi se obuhvatili svi navedeni nedostaci.

Za osobe koje još uvijek ne posjeduju biometrijske putne isprave se i dalje mogu izdavati vize (vidi zaseban informativni list).

Viza odredbe za državljane Bosne i Hercegovine

Antragsformular Schengenvisum

Molimo Vas da obratite pažnju na:

Pasoške fotografije koje se prilažu uz zahtjev za vizu moraju biti biometrijske, to znači moraju ispunjavati određene norme. Druge pasoške fotografije se ne mogu prihvatiti. Tačne norme za pasoške fotografije možete naći ovdje: