Ambasadorica i pojedini odjeli u Ambasadi

Pravno - konzularni odjel

Zadaci pravno- konzularnog odjela su mnogostrani. Pored izdavanja viza u tu oblast spada i izdavanje pasoša, pomoć za njemačke državljane koji su u nevolji kao i savjetovanje kod određenih pravnih pitanja. Pored toga je pravno- konzularni odjel partner za razgovor za njemačke građane koji žive ili borave u Bosni i Hercegovini, kao i za njemačke institucije, kojima je u pojedinačnim slučajevima potrebna podrška Ambasade.

Pres odjel

Pres odjel je zadužen za rad s javnošću kao i za kontakte sa bosansko-hercegovačkim medijima i njemačkim predstavnicima medija u Bosni i Hercegovini. Pored toga ovaj referat aktualizira i webstranicu Ambasade.

Politički odjel

Politički odjel Ambasade se bavi svim unutrašnjo – i vanjskopolitičkim pitanjima, koja su bilateralno ili multilateralno relevantna za odnose između Njemačke i Bosne i Hercegovine.

Odjel za kultur

Odjel za kulturu Njemačke ambasade unapređuje i koordinira kulturnu- i obrazovnu razmjenu sa Bosnom i Hercegovinom i podržava rad njemačkih posrednika iz oblasti kulture i obrazovanja.

Odjel za privredu i privrednu saradnju

Odjel za privredu posmatra, analizira i izvještava o privrednom razvoju Bosne i Hercegovine. Ovaj referat je angažiran u okviru međunarodnih aktera kao što su MMF, EU i drugih savjetodavnih organizacija. Unapređuje privredne odnose između Njemačke i Bosne i Hercegovine i prvi je kontakt sa nemačkim poduzećima, koja već djeluju u državi ili se žele angažirati na privrednom polju.

Pored toga ovaj referat u okviru privredne saradnje (PS) koordinira saradnju iz oblasti razvoja između dvije države. U to spada godišnja priprema i provođenje vladinih pregovora i konsultacija, kao i pračenje pojedinih razvojnih projekata.

Štab vojnog atašea

Štab vojnog atašea se bavi vojnim, vojno- sigurnosnim- i političkim pitanjima u Bosni i Hercegovini i njeguje odnose sa oružanim snagama zemlje domačina i sa ostalim vojnim atešeima iz drugih ambasada koje se nalaze u Bosni i Hercegovini. Vojni ataše, kao rukovodilac štaba vojnog atašea, je zvanični predstavnik njemačkog ministarstva odbrane i predstavlja sve oružane snage njemačke vojske. Informacije o zadacima vojnog atašea kao i o vojnim-, sigurnosnim- i vojnopolitičkim pitanjima možete naci pod:

Uprava

Uprava se za pojedinačne stručne referate u Ambasadi brine o potrebnoj infrastukturi. Težište zadataka uprave su zapošljavanje i briga o zaposlenim, upravljanje budžetom koji ambasadi stoji na raspolaganje, kao i održavanje zgrada i zemljišta Ambasade, koje se koriste kao službene prostorije i rezidencije ambasadora. U opće servisno područje uprave spada upotreba moderne informatičke tehnike, vlastiti vozni park i služba za poštu.

Ambasadorica i pojedini odjeli u Ambasadi