Njemačka kao dio Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini

Veliki broj međunarodnih aktera učestvuje u izgradnji demokratske pravne države u Bosni i Hercegovini. Njemačka podržava te napore.

Kancelarija Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu (Office of the High Representative in Bosnia and Hercegovina, OHR)

Kancelarija Visokog predstavnika (OHR) je uspostavljena od strane Ujedinjenih nacija u svrhu implementacije Dejtonskog mirovnog sporazuma, i odgovorna je za nadgledanje sprovođenja civilnih aspekata sporazuma. Kancelarijom rukovodi Visoki predstavnik. Od marta 2002. godine, Visoki predstavnik je takođe i specijalni predstavnik Evropske unije (EUSR) u Bosni i Hercegovini. Trenutni Visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije je austrijski diplomata Valentin Incko. Visoki predstavnik ima široka ovlaštenja, koja svoj vrhunac dosežu u takozvanim „Bonskim ovlaštenjima“. Kancelarija Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu je odgovorna Vijeću za implementaciju mira (Peace Implementation Council, PIC)

Evropske vojne snage (European Military Force, EUFOR) u BiH

Nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma 1995. godine, siguronosna situacija u Bosna i Hercegovina se poboljšala. Uprkos tome, strane trupe su još uvijek prisutne kako bi se osigurao mir u Bosni i Hercegovini. Na početku je u Bosni i Hercegovini u okviru IFOR-ove odnosno SFOR-ove međunarodne misije bilo stacionirano 60.000 vojnika, kako bi se osigurala vojna implementacija Dejtonskog sporazuma. Tokom godina, broj vojnika se kontinuirano smanjivao. Nakon što je Evropska unija u decembru 2004. godine preuzela NATO-mandat u okviru EU misije ALTHEA/EUFOR broj vojnika je smanjen u skladu sa sigurnosnom situacijom.U državi je trenutno stacionirano 600 vojnika. Izvršni mandat EUFOR-a od 2009. godine kontinuirano prelazi u ne-eksekutivni mandat koji se u različitim oblastima bavi „Capacity Building and Training”, kako bi se vojne sposobnosti BIH dovele na međunarodno prihvatljiv nivo i na kraju kako bi se omogućio prijem u NATO.

Kako bi se osiguralo stabilno i sigurno okruženje, EUFOR je formirao urede za vezu i posmatranje tzv. “LOTkuće” kao “senzore” na terenu. Oni trebaju da prate stanje na kritičnim mjestima i putem blagovremenih upozorenja spriječe eskaliranje sukoba.

EU svake godine provjerava mandat EUFOR-a EU i po potrebi produžava za joü jednu godinu. Pošto je vojni nalog u najvećoj mjeri ispunjen Njemačka je 2012. godine u potpunosti obistavila svoj angažman pri EUFOR-u, ali i dalje bilateralno podržava Oružane snage pri njenom razvoju.

Fahne der Europäischen Union

Delegacija Evropske komisije u Bosni i Hercegovini

Komisija Evropske unije je predstavljena u Bosni i Hercegovini od strane jedne mnogobrojnije delegacije. Evropska unija podržava Bosnu i Hercegovinu na raznim poljima, kao što su reforma pravnog sektora, saradnja policije, finansije, ekonomija, zaštita okoliša, povratak izbjeglica i približavanje evropskim strukturama.

Vijeće Evrope

Bosna i Hercegovina je član Vijeća Evrope (VE). VE posebno promoviše zaštitu ljudskih prava, demokratije i vladavine prava i na taj način zaokružuje strategiju približavanja EU. U tim ključnium oblastima VE organizuje brojne aktivnosti. Od 1993. godine VE sprovodi zajedničke programe sa EU u tom regionu. Pritom posebno treba istaći oblasti obrazovanja, slobode štampe i efikasnost pravosuđa. VE ima u Sarajevu kancelariju za koordinaciju svojih aktivnosti i za informisanje stanovništva.

OSCE

Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE) u Bosni i Hercegovini ima jednu od svojih najvećih misija. Mandat OSCE-a podrazumijeva poticanje demokratije, nadgledanje i zaštitu ljudskih prava, kordinaciju reforme obrazovnog sektora i usku saradnju u sektoru sigurnosti.

Njemačka kao dio Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini

Vijeće za regionalnu saradnju (Regional Cooperation Council, RCC)

RCC je djelimično preuzeo zadatke Pakta o stabilnosti za jugoistočnu Evropu i može se smatrati „nasljedničkom organizacijom“ Pakta o stabilnosti. Formalna transformacija Pakta o stabilnosti u Vijeće za regionalnu saradnju se desila 27. februara 2008. godine u Sofiji. Sjedište sekretarijata Vijeća je u Sarajevu, a njegovi glavni zadaci su poticanje regionalne saradnje i euro-atlantska integracija. Vijeće za regionalnu saradnju je kordinator regionalnih inicijativa i glavni sagovornik Komisije Evropske unije u regionu. Planirano je pokretanje višebrojnih regionalnih projekata.

Pakt o stabilnosti za jugoistočnu Evropu

Pakt o stabilnosti je pokrenut na inicijativu njemačke Vlade nakon krize na Kosovu 1999. godine i spojio je države jugoistočne Evrope i više od 40 donatorskih država i organizacija.
Cilj pakta je bio da dugoročno stabilizuje čitav region. Služio je kao instrument za prevenciju kriza, a kasnije je poslužio kao model za Pakt o stabilnosti za Afganistan. Zbog zbivanja oko razvoja zapadanog Balkana u pravcu Evropske unije, pakt je, međutim, usmjerio svoje težište na poticanje regionalne saradnje.